Verkoopsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar netto zonder korting.
Bij niet-betaling zal van rechtswege een verhoging, zijnde schadebeding, van 10% gerekend worden met een minimum van  75,00 euro en een maximum van 1860,00 euro en daarbovenop een intrest ten bedrage van 10% per jaar op de hoofdsom.
Alle geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig betaald zijn.
Alle klachten dienen ons te geworden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen.
Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

Bijgewerkt op 9 maart 2021.